سوگواره چهارم-عکس 19-احمد جامه دارپور-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا

توضیحات

جزئیات

  • 30
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

برچسب ها

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره پنجم-عکس 3-فاطمه رسولي راد-جلسه هیأت سوگواره پنجم-عکس 9-حسین حاجیلری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره سوم-عکس 9-سید محمد حسین خضری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 24-علی تیموری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-پوستر 12-حمید ارونقی-دکور هیأت سوگواره پنجم-عکس 16-علی  قویدل-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 1-سعید یوسفی-جلسه هیأت یادبود سوگواره پنجم-عکس 21-غدیر  اب شناس-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 10-رضا پوردکان-آیین های عزاداری سوگواره سوم-عکس 6-رضا رادپور-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 5-رها امیری-جلسه هیأت سوگواره چهارم-عکس 33-رضا نجفلو-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 4-محمد مهدی ابراهیمی مدوار-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-پوستر 1-محسن سلیمانی-پوستر اطلاع رسانی هیأت جلسه هفتگی سوگواره سوم-عکس 33-محمد  آهنگر-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 53-سیدصدرالدین سیدصبوری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره پنجم-عکس 51-مریم رسولی براردهی-جلسه هیأت هیأت کودک سوگواره چهارم-عکس 49-عبدالحسین بدرلو-جلسه هیأت یادبود