سوگواره سوم-پوستر 1-مهدی امجدیان-دکور هیأت

توضیحات

جزئیات

  • 142
  • 0
  • 0
  • 0

پیغام ها

جستجوی تصویر نگارخانه هیأت

پالت رنگ

بیشتر از نگارخانه هیأت

سوگواره پنجم-عکس 5-وصال تمیمی-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 11-توحید عزیزی-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره دوم-عکس 8-محمد تقی نوروزی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره دوم-عکس 4-سید مهدی علوی زاده-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 11-مجید شقایی فلاح-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 15-علی نغماچی-جلسه هیأت سوگواره دوم-عکس 6-مریم شکری-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره پنجم-عکس 8-امین شریفی-جلسه هیأت هیأت کودک سوگواره سوم-عکس 14-محمد باقر رجایی مجرد-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 30-فرزاد  دلخون رزمی-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 27-ابوالفضل علي بلندي-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 17-هادی دهقان بهابادی-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره چهارم-عکس 52-سید محمد جواد ضمیری هدایت زاده-آیین های عزاداری سوگواره چهارم-عکس 47-رحیم حاج حیدری-پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا سوگواره پنجم-عکس 22-مسعود محمدی-جلسه هیأت فضای بیرونی سوگواره دوم-عکس 44-علی ناصری-جلسه هیأت فضای داخلی سوگواره سوم-عکس 4-سجاد سلیمی-آیین های عزاداری سوگواره پنجم-عکس 2-محمدعلی نجفیان-جلسه هیأت